تگ جستجو: "خرید چوب توسکا_چوب توسکا_توسکا_ویژگی چوب توسکا_خواص چوب توسکا_خرید چوب معرق کاری_خرید چوب_خرید چوب معرق_چوب معرق_معرق_چوب های نرم_چوب_معرق_منبت"

چوب توسکا

چوب توسکا چوب توسکا نارنجی پرکاربرد در معرق خشک طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود چوب توسکا نارنجی بعد از سنباده و رنگ خوردن به شما رنگ نارنجی با کنتراستی متفاوت از عکس میدهد و به نوعی نارنجی کم رنگ میشود. . ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت...
10:08:17 1400/06/09