تگ جستجو: "معرقکاری"

زرشک زرد

زرشک زرد فروش چوب زرشک زرد 🔴زرد فسفری 🔴بسیار پرکاربر برای معرق 🔴مناسب معرق خط 🔴 خشک 💰قیمت هر کیلو:40000 تومان ⚠️جهت مشاهده بهتر عکس نور صفحه خود را به بیشتر حد ممکن برسانید⚠️
19:16:38 1399/10/30

سرو

سرو فروش چوب سرو 🔴دارای رنگ کرم 🔴پرکاربر برای معرق 🔴 خشک 💰قیمت هر کیلو:22000 تومان ⚠️جهت مشاهده بهتر عکس نور صفحه خود را به بیشتر حد ممکن برسانید⚠️
19:02:44 1399/10/30

اقاقیا سبز

اقاقیا سبز فروش چوب اقاقیا سبز 🔴پرکاربر برای معرق 🔴 خشک 💰قیمت هر کیلو:25000 تومان ⚠️جهت مشاهده بهتر عکس نور صفحه خود را به بیشتر حد ممکن برسانید⚠️
17:52:09 1399/10/24